زمین شهرکی شمال رویان وازیوار_2286
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین: 310 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شمال نوشهر نجار ده_2309
5,000,000,000تومان

فروش

زمین 600 سندار شمال نوشهر نجارده_2362
3,600,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر لتینگان_2307
22,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر آویدر_2301
2,400,000,000تومان

فروش

زمین شمال رویان بنجکول_2293
3,640,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی برند شمال رویان وازیوار_2284
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین شهرکی شمال رویان سیاه رود-2259
2,800,000,000تومان

فروش

زمین مستقل شمال نوشهر چلندر-2251
3,150,000,000تومان

فروش

زمین: 290 متر
موقعیت: جنگلی
زمین دامنه جنگل نوشهر نجارده-2252
31,500,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی منطقه دریابیشه شمال رویان-2272
6,400,000,000تومان

فروش

زمین: 320 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی با مجوز ساخت شمال رویان-2274
15,600,000,000تومان

فروش

زمین: 1040 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان سیاه رود-2129
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین: 360 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال نوشهر توسکا_2208
3,375,000,000تومان

فروش

زمین شهرک برند شمال رویان_2197
9,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال رویان_2196
1,800,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
موقعیت: جنگلی
زمین دامنه نارنج قواره اول جنگل شمال رویان_2205
5,160,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک فلت شمال رویان ونوش_2199
2,400,000,000تومان

فروش

بنا: 210 متر
زمین: 100 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان_2198
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین جنگلی شمال نوشهر-2160
15,000,000,000تومان

فروش

خونه باغ جنگلی نوشهر نجارده-2171
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 1560 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال نوشهر انارور-2169
3,700,000,000تومان

فروش

زمین: 500 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی با جواز شمال رویان علویکلا-2172
1,872,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی دامنه جنگل شمال رویان چای باغ-2178
3,300,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال رویان سیاهرود-2180
4,000,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان منوچهرکلا-2183
5,400,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی کمبرندی ونوش-2181
4,800,000,000تومان

فروش

زمین: 344 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان ونوش-2182
3,400,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
زمین قواره اول جنگل شمال رویان شهرکی-2185
16,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-2184
5,800,000,000تومان

فروش

زمین: 486 متر
موقعیت: جنگلی
1 2 5