ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2959
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال ونوش شهرک فردوس-2927
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر صلاح الدین کلا-2916
40,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2915
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2911
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 707 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2910
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2909
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 350 متر
زمین شمال نوشهر نخ شمال-2864
4,500,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2863
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2862
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال ونوش-2821
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
زمین شمال نوشهر انارور-2818
4,250,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی شمال رویان-2813
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 200 متر
زمین شمال نوشهر نخ شمال-2811
5,859,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2810
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 390 متر
زمین شمال چلک کیسی- 2803
4,550,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر ملکار-2802
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2791
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2790
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2789
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 476 متر
ویلا شمال نوشهر شهرکی چلک-2787
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
زمین  شمال سیسنگان سیاهرود-2784
18,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر نخ شمال-2783
17,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2782
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
ویلا شمال رویان سیاه رود-2780
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 290 متر
زمین: 305 متر
زمین شمال سیسنگان سیاه رود-2774
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2768
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2744
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
ویلا شهرکی شمال نوشهر وازیوار-2697
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 620 متر
1 2 8