ویلا شمال رویان سیاه رود-2963
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 450 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2962
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2961
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2960
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2959
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
زمین شمال نوشهر نجارده-2958
12,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر سدخاکی-2957
16,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر چلک-2956
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 576 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد میر-2955
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 1200 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2953
3,550,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 286 متر
ویلا شمال نوشهر مارگیرده-2952
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 224 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2951
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2950
5,700,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 317 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2949
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال سیسنگان-2948
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2947
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 195 متر
ویلا شمال سیسنگان کلاگر-2946
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2945
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 414 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2944
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2943
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 680 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2942
24,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال رویان-2941
59,840,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 1088 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2940
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 264 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2939
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 196 متر
زمین: 246 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2938
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2937
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 278 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2936
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 246 متر
ویلا شمال سیسنگان فرسیان-2935
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر امیررود-2934
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 200 متر
1 2 41