ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2962
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2961
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2953
3,550,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 286 متر
ویلا شمال نوشهر مارگیرده-2952
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 224 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2950
5,700,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 317 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2949
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2947
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 195 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2945
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 414 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2940
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 264 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2915
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر سنگسرا-2914
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 1100 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2911
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 707 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2910
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2909
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2907
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2900
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2898
15,500,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 530 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2845
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 218 متر
زمین: 221 متر
ویلا شمال ونوش-2821
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال رویان آب پری-2816
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2813
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال بندپی نجارده-2805
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 318 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2802
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
ویلا ساحلی شمال چلندر-2763
75,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1850 متر
ویلا شهرکی شمال-2726
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 274 متر
ویلا شمال-2641
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال سیسنگان-2613
3,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 300 متر
1 2 5