ویلا شمال رویان سیاه رود-2963
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 450 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2962
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2961
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2960
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2956
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 576 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد میر-2955
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 1200 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا شمال سیسنگان کلاگر-2946
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2945
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 414 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2944
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2915
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر سنگسرا-2914
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 1100 متر
ویلا شمال نوشهر ریاست جمهوری-2913
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2910
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2909
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2901
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 705 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2900
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2899
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2898
15,500,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 530 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2891
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 435 متر
ویلا شمال سیسنگان سدخاکی-2882
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر امیررود-2880
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 470 متر
زمین: 420 متر
ویلا شمال نوشهر سیاهرود-2879
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2878
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 570 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2877
5,300,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2845
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 218 متر
زمین: 221 متر
ویلا شمال نوشهر امیررود-2842
21,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شهرکی شمال-2726
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 274 متر
خانه باغ مبله شمال-2530
24,600,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 2050 متر
1 2 17