ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2961
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2960
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2956
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 576 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد میر-2955
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 1200 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2953
3,550,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 286 متر
ویلا شمال نوشهر مارگیرده-2952
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 224 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2951
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2949
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال سیسنگان-2948
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2947
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 195 متر
ویلا شمال سیسنگان کلاگر-2946
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2945
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 414 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2943
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 680 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2942
24,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال رویان-2941
59,840,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 1088 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2938
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2933
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2931
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2930
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال نوشهر بندپی-2929
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 512 متر
ویلا باغ شمال نوشهر مارگیرده-2928
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 305 متر
زمین شمال نوشهر امیررود-2926
3,900,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر بندپی-2925
4,800,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2924
2,250,000,000تومان

فروش

زمین شمال سیسنگان حمزده-2921
2,420,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر بهرام-2917
8,500,000,000تومان

فروش

ویلا ...

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
ویلا شمال ونوش آب پری-2912
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 360 متر
زمین: 530 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2908
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 430 متر
زمین شمال رویان دریابیشه-2906
5,250,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شمال سیسنگان علی آباد عسکرخان-2905
5,000,000,000تومان

فروش

1 2 16