ویلا شمال رویان سیاه رود-2963
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 450 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2960
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد میر-2955
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 1200 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2951
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2949
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال سیسنگان-2948
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال سیسنگان کلاگر-2946
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2944
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2942
24,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال رویان-2941
59,840,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 1088 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2933
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2931
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2930
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال نوشهر بندپی-2929
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 512 متر
ویلا باغ شمال نوشهر مارگیرده-2928
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 305 متر
ویلا شمال نوشهر بهرام-2917
8,500,000,000تومان

فروش

ویلا ...

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
ویلا شمال نوشهر صلاح الدین کلا-2916
40,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال نوشهر ریاست جمهوری-2913
32,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 560 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2911
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 707 متر
ویلا باغ شمال سیسنگان علی آباد عسکرخان-2905
5,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر لتینگان-2904
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 280 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2903
3,600,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 260 متر
ویلا شمال رویان-2902
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2901
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 705 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2900
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2899
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2897
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2896
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2895
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2894
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 00 متر
زمین: 600 متر
1 2 10