ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2959
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد میر-2955
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 1200 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2953
3,550,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 286 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2951
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2949
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال سیسنگان-2948
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2947
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 195 متر
ویلا شمال سیسنگان کلاگر-2946
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2944
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2943
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 680 متر
ویلا ساحلی شمال رویان-2942
24,500,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2940
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 264 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2939
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 196 متر
زمین: 246 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2938
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2937
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 278 متر
ویلا شمال سیسنگان فرسیان-2935
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر امیررود-2934
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2932
10,800,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 360 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2930
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 560 متر
ویلا باغ شمال نوشهر مارگیرده-2928
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 305 متر
زمین شمال نوشهر لتینگان-2923
5,220,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر انارور-2922
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 330 متر
زمین شمال سیسنگان حمزده-2921
2,420,000,000تومان

فروش

ویلا شمال رویان ونوش-2919
4,200,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2907
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 500 متر
زمین شمال رویان دریابیشه-2906
5,250,000,000تومان

فروش

ویلا باغ شمال سیسنگان علی آباد عسکرخان-2905
5,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال رویان-2902
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2901
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 705 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2895
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 350 متر
1 2 6