ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2961
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2954
70,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 900 متر
ویلا شمال نوشهر امیررود-2934
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 340 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2933
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2932
10,800,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 360 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2909
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2907
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2897
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر امیررود-2880
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 470 متر
زمین: 420 متر
ویلا شمال ونوش آب پری-2869
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2863
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2857
700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2852
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 750 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2848
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 280 متر
ویلا شمال نوشهر امیررود-2842
21,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2841
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 241 متر
زمین: 381 متر
ویلا شمال ونوش-2822
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 180 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2793
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2773
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان سیاه رود-2772
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر دزدک-2771
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 537 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2768
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال سیسنگان-2725
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 230 متر
ویلا شمال-2724
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 230 متر
ویلا شمال ونوش-2693
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 330 متر
ویلا مدرن شمال-2689
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 520 متر
زمین: 420 متر
ویلا شمال-2672
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شهرکی شمال-2630
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 520 متر
ویلا شمال ونوش-2622
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 350 متر
1 2 11