ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2961
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2960
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال سیسنگان کلاگر-2946
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال سیسنگان آویدر-2931
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر بندپی-2929
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 512 متر
ویلا شمال ونوش شهرک فردوس-2927
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2922
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال ونوش آب پری-2918
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر بهرام-2917
8,500,000,000تومان

فروش

ویلا ...

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
ویلا شمال نوشهر سنگسرا-2914
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 1100 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2908
12,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 430 متر
ویلا شمال رویان-2902
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2901
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 705 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2897
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2892
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2889
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 225 متر
زمین: 250 متر
ویلا باغ شمال سیسنگان فرسیان-2883
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر سیاهرود-2879
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال ونوش آب پری-2869
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2863
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 650 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2862
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال نوشهر نجارده-2858
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 288 متر
زمین: 572 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2857
700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2848
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 280 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2846
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2845
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 218 متر
زمین: 221 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2841
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 241 متر
زمین: 381 متر
ویلا شمال نوشهر نجارده-2835
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 384 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2832
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2810
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 390 متر
1 2 7