ویلا شمال سیسنگان علی آباد میر-2955
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 1200 متر
ویلا شمال نوشهر مزگاه-2953
3,550,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 286 متر
ویلا شمال سیسنگان-2948
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 370 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2947
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 195 متر
ویلا شمال سیسنگان کلاگر-2946
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 700 متر
ویلا شمال نوشهر بندپی-2929
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 512 متر
ویلا باغ شمال نوشهر مارگیرده-2928
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 305 متر
ویلا شمال نوشهر سیاه رود-2907
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 500 متر
ویلا باغ شمال سیسنگان علی آباد عسکرخان-2905
5,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال رویان-2902
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2901
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 705 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2900
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2899
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال رویان ونوش-2898
15,500,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 530 متر
ویلا شمال ونوش نارنج بن-2896
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2889
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 225 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال نوشهر بندپی-2886
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 195 متر
زمین: 225 متر
ویلا شمال سیسنگان سدخاکی-2882
14,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر امیررود-2880
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 470 متر
زمین: 420 متر
ویلا شمال نوشهر سیاهرود-2879
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2878
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 570 متر
ویلا دوبلکس نوشهر سیاهرود-2876
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2873
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 570 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2870
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال ونوش آب پری-2869
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
ویلا دوبلکس شمال  ونوش-2868
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 400 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2867
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 505 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2866
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 460 متر
ویلا شمال نوشهر-2861
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 352 متر
ویلا شمال نوشهر انارور-2860
3,200,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 220 متر
1 2 12