ویلا شمال نوشهر امیررود-2842
21,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر لتینگان-2841
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 241 متر
زمین: 381 متر
زمین شمال نوشهر بندپی-2840
3,920,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر نجارده-2839
3,600,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر خیرودکنار-2837
3,300,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 200 متر
زمین شمال نوشهر چلندر-2836
4,340,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر نجارده-2835
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 384 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2834
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال نوشهر چلندر-2833
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
زمین_2446
7,000,000,000تومان

فروش

زمین: 500 متر
ویلا باغ_2441
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 1200 متر
موقعیت: 2
زمین_2444
23,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1538 متر
ویلا مدرن شهرکی_2442
10,000,000,000تومان
بنا: 400 متر
زمین: 400 متر
موقعیت: 5
زمین شهرکی_2439
27,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1080 متر
ویلا باغ شهرکی_2440
30,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 900 متر
خواب: 5