ویلا شمال نوشهر امیررود-2769
5,800,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 318 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار-2761
55,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 800 متر
ویلا شمال ونوش-2757
3,700,000,000تومان

فروش

بنا: 90 متر
زمین: 334 متر
ویلا شمال ونوش-2756
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال نوشهر-2743
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 612 متر
زمین شمال نوشهر-2742
10,557,000,000تومان

فروش

زمین: 612 متر
ویلا شهرکی شمال-2741
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 720 متر
ویلا شمال نوشهر-2740
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 612 متر
زمین شمال رویان-2739
12,000,000,000تومان

فروش

زمین: 1000 متر
ویلا شهرکی شمال-2737
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان-2736
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 210 متر
ویلا شمال-2734
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 90 متر
زمین: 247 متر
زمین شهرکی شمال  وازیوار- 2733
5,250,000,000تومان

فروش

ویلا شهرکی شمال وازیوار-2730
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 312 متر
زمین: 414 متر
زمین شهرکی شمال سیاهرود-2731
3,700,000,000تومان

فروش

ویلا شمال شهرکی وازیوار-2729
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 200 متر
ویلا شهرکی شمال-2728
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال-2727
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 140 متر
زمین: 276 متر
ویلا شهرکی شمال-2726
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 274 متر
ویلا شمال سیسنگان-2725
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 230 متر
ویلا شمال-2724
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 230 متر
ویلا شمال سیسنگان-2722
90,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 2770 متر
ویلا دوبلکس شمال-2721
3,300,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال -2720
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال سیسنگان-2718
5,200,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال-2716
5,700,000,000تومان
بنا: 220 متر
زمین: 277 متر
خانه باغ -2715
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 600 متر
زمین شمال-2714
3,211,000,000تومان

فروش

زمین: 303 متر
زمین شمال-2713
2,850,000,000تومان

فروش

زمین: 380 متر
ویلا مدرن شمال-2712
8,800,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 345 متر
1 2 14