زمین شهرکی شمال رویان سیاه رود-2259
2,800,000,000تومان

فروش

زمین مستقل شمال نوشهر چلندر-2251
3,150,000,000تومان

فروش

زمین: 290 متر
موقعیت: جنگلی
زمین دامنه جنگل نوشهر نجارده-2252
31,500,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی منطقه دریابیشه شمال رویان-2272
6,400,000,000تومان

فروش

زمین: 320 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی با مجوز ساخت شمال رویان-2274
15,600,000,000تومان

فروش

زمین: 1040 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان سیاه رود-2129
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین: 360 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال نوشهر توسکا_2208
3,375,000,000تومان

فروش

زمین شهرک برند شمال رویان_2197
9,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال رویان_2196
1,800,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
موقعیت: جنگلی
زمین دامنه نارنج قواره اول جنگل شمال رویان_2205
5,160,000,000تومان

فروش

ویلا کلاسیک فلت شمال رویان ونوش_2199
2,400,000,000تومان

فروش

بنا: 210 متر
زمین: 100 متر
خواب: 2
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان_2198
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین جنگلی شمال نوشهر-2160
15,000,000,000تومان

فروش

خونه باغ جنگلی نوشهر نجارده-2171
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 1560 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال نوشهر انارور-2169
3,700,000,000تومان

فروش

زمین: 500 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی با جواز شمال رویان علویکلا-2172
1,872,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی دامنه جنگل شمال رویان چای باغ-2178
3,300,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال رویان سیاهرود-2180
4,000,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان منوچهرکلا-2183
5,400,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی کمبرندی ونوش-2181
4,800,000,000تومان

فروش

زمین: 344 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان ونوش-2182
3,400,000,000تومان

فروش

زمین: 400 متر
موقعیت: جنگلی
زمین قواره اول جنگل شمال رویان شهرکی-2185
16,000,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی دامنه جنگل شمال ونوش-2184
5,800,000,000تومان

فروش

زمین: 486 متر
موقعیت: جنگلی
زمین قواره اول جنگل شمال نوشهر-2189
9,800,000,000تومان

فروش

زمین دامنه جنگل شمال نوشهر-2194
4,500,000,000تومان

فروش

زمین: 360 متر
موقعیت: جنگلی
زمین جنگلی شمال رویان ونوش-1998
5,200,000,000تومان

فروش

زمین شهرک برند شماال سیسنگان-1975
10,000,000,000تومان

فروش

زمین: 920 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی دامنه جنگل شمال رویان-2004
2,550,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
موقعیت: جنگلی
زمین جنگلی شمال رویان خضرتیره-2006
2,400,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
موقعیت: جنگلی
زمین شهرکی شمال رویان بنجکول-2003
3,600,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
موقعیت: جنگلی
1 2 5