زمین شمال نوشهر بندپی-2819
9,405,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلندر-2817
15,600,000,000تومان

فروش

زمین: 1200 متر
ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2813
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال لتینگان شمعجاران-2812
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2810
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 390 متر
ویلا شمال لتینگان-2809
10,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 300 متر
زمین شمال ونوش نارنج بن-2807
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال بندپی نجارده-2805
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 318 متر
ویلا شمال نوشهر ملکار-2802
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
زمین شمال چلک -2800
12120000000 12,120,000,000تومان

فروش

زمین: 303 متر
زمین شمال سیسنگان شالیزار-2799
5,535,000,000تومان
ویلا تریبلکس شمال نوشهر بهرام-2798
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شمال سیسنگان چلندر-2796
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان کهنه سرا-2795
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2793
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
زمین شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2792
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2790
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
زمین شمال نوشهر علویکلا-2786
11,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2785
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
زمین  شمال سیسنگان سیاهرود-2784
18,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2782
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
زمین شمال ونوش بازیارکلا-2781
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2776
800,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2775
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
زمین شمال سیسنگان سیاه رود-2774
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2773
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان سیاه رود-2772
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر مزدگاه-2770
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر