ویلا شمال چلک ریاست جمهوری-2801
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2793
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2791
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال رویان سیاه رود-2780
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 290 متر
زمین: 305 متر
ویلا مدرن شمال-2712
8,800,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 345 متر
ویلا شهرکی شمال نوشهر وازیوار-2697
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 620 متر
ویلا شمال ونوش-2693
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 330 متر
ویلا مدرن شمال-2689
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 520 متر
زمین: 420 متر
ویلا مدرن شمال-2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
ویلا شمال سیسنگان-2683
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 280 متر
ویلا شمال-2682
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 430 متر
ویلا شمال ونوش-2681
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 380 متر
ویلا استخردار شمال-2667
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 70 متر
ویلا شمال-2654
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 240 متر
ویلا شمال انارور-2646
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال انارور-2645
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
ویلا مدرن شمال-2638
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 340 متر
ویلا شهرکی شمال-2630
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 520 متر
ویلا شمال-2625
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 270 متر
ویلا باغ شمال ونوش-2578
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 258 متر
زمین: 560 متر
ویلا شهرکی شمال-2562
6,200,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 225 متر
ویلا شمال ونوش-2558
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 510 متر
ویلا استخردار شمال ونوش-2557
11,500,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 390 متر
ویلا باغ مال ونوش-2556
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 560 متر
ویلا استخردار شمال نوشهر-2554
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 250 متر
ویلا مدرن شمال-2513
1,500,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 650 متر
ویلا شهرکی مدرن شمال-2511
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 227 متر
ویلا شمال سیسنگان-2509
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
1 2 7