زمین شمال نوشهر بندپی-2819
9,405,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلندر-2817
15,600,000,000تومان

فروش

زمین: 1200 متر
ویلا شمال رویان آب پری-2816
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2813
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2810
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 390 متر
ویلا شمال لتینگان-2809
10,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 300 متر
زمین شمال ونوش نارنج بن-2807
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال رویان نارنج بن-2806
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال بندپی نجارده-2805
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 318 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
زمین شمال چلک کیسی- 2803
4,550,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر ملکار-2802
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال چلک ریاست جمهوری-2801
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 500 متر
ویلا تریبلکس شمال نوشهر بهرام-2798
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2793
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2791
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2790
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2789
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 476 متر
ویلا شمال نوشهر شهرکی چلک-2787
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2785
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 700 متر
زمین  شمال سیسنگان سیاهرود-2784
18,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال ونوش بازیارکلا-2781
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

ویلا شمال رویان سیاه رود-2780
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 290 متر
زمین: 305 متر
زمین شهرکی شمال ونوش-2755
2,850,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان نارنج بن-2749
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 550 متر
ویلا شمال نوشهر-2743
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 612 متر
ویلا شهرکی شمال-2741
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 720 متر
ویلا شمال نوشهر-2740
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 612 متر
1 2 30