ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2791
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2790
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر چلک-2789
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 476 متر
ویلا شمال نوشهر شهرکی چلک-2787
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال رویان سیاه رود-2780
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 290 متر
زمین: 305 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2776
800,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2775
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2762
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 770 متر
زمین: 1200 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار-2761
55,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 800 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار -2760
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 650 متر
زمین: 1000 متر
ویلا شمال سیسنگان نارنج بن-2749
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 550 متر
ویلا شمال نوشهر-2743
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 612 متر
ویلا شهرکی شمال-2741
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 720 متر
ویلا شهرکی شمال وازیوار-2730
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 312 متر
زمین: 414 متر
ویلا شمال شهرکی وازیوار-2729
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 200 متر
ویلا شهرکی شمال-2726
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 274 متر
ویلا شمال سیسنگان-2722
90,000,000,000تومان

فروش

بنا: 1000 متر
زمین: 2770 متر
ویلا شمال -2720
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 250 متر
ویلا مدرن شمال-2712
8,800,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 345 متر
ویلا شهرکی شمال-2711
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال-2695
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 516 متر
ویلا شمال-2690
2,900,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 205 متر
ویلا مدرن شمال-2689
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 520 متر
زمین: 420 متر
ویلا شمال-2673
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال -2671
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال -2660
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 330 متر
ویلا شهرکی شمال-2652
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 680 متر
ویلا شمال-2648
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 250 متر
ویلا ساحلی شمال-2647
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 220 متر
1 2 7