زمین شمال نوشهر چلندر-2829
10,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2823
2,200,000,000تومان

فروش

ویلا شمال ونوش-2822
4,000,000,000تومان

فروش

بنا: 240 متر
زمین: 180 متر
ویلا شمال رویان آب پری-2816
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال ونوش-2808
2,900,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 400 متر
ویلا تریبلکس شمال نوشهر بهرام-2798
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2791
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
زمین  شمال سیسنگان سیاهرود-2784
18,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2773
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان سیاه رود-2772
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر مزدگاه-2770
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
زمین شهرکی شمال ونوش-2755
2,850,000,000تومان

فروش

ویلا شمال ونوش خضرتیره-2753
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 260 متر
زمین شمال نوشهر-2742
10,557,000,000تومان

فروش

زمین: 612 متر
ویلا شمال نوشهر-2740
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 612 متر
ویلا شمال-2734
2,200,000,000تومان

فروش

بنا: 90 متر
زمین: 247 متر
ویلا مدرن شمال وازیوار-2732
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 500 متر
زمین: 590 متر
ویلا شهرکی شمال وازیوار-2730
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 312 متر
زمین: 414 متر
ویلا شهرکی شمال-2711
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال نوشهر وازیوار-2697
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 620 متر
ویلا شمال-2686
2,500,000,000تومان

فروش

بنا: 332 متر
زمین: 750 متر
ویلا شمال ونوش-2681
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 380 متر
ویلا شمال-2676
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 410 متر
ویلا شمال سیسنگان-2613
3,000,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال سیسنگان-2587
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 125 متر
زمین: 310 متر
زمین شمال ونوش-2565
8,750,000,000تومان

فروش

زمین: 625 متر
زمین شهرکی شمال نوشهر-2550
3,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر-2546
2,700,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال نوشهر-2544
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 310 متر
زمین: 340 متر
زمین شمال نوشهر-2543
3,300,000,000تومان

فروش

زمین: 300 متر
1 2 5