ویلا شمال نوشهر چلندر-2832
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
زمین شمال نوشهر چلندر-2831
5,500,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر چلندر-2830
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 630 متر
زمین شمال نوشهر چلندر-2828
7,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2827
13,500,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر چلندر-2826
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 100 متر
زمین شمال نوشهر چلندر-2825
5,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر لتینگان-2824
8,300,000,000تومان

فروش

ویلا شمال ونوش-2821
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 350 متر
زمین شمال سیسنگان صلاح الدین کلا-2820
2,349,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر بندپی-2819
9,405,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلندر-2817
15,600,000,000تومان

فروش

زمین: 1200 متر
ویلا باغ شمال رویان-2814
3,500,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 300 متر
ویلا شهرکی شمال رویان-2813
4,700,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 200 متر
زمین شمال نوشهر نخ شمال-2811
5,859,000,000تومان

فروش

ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2810
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 390 متر
ویلا شمال لتینگان-2809
10,500,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 300 متر
زمین شمال ونوش نارنج بن-2807
15,000,000,000تومان

فروش

ویلا شمال رویان نارنج بن-2806
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال بندپی نجارده-2805
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 318 متر
ویلا شمال نوشهر  بندپی-2804
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
زمین شمال چلک کیسی- 2803
4,550,000,000تومان

فروش

ویلا شمال نوشهر ملکار-2802
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال چلک ریاست جمهوری-2801
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 500 متر
زمین شمال چلک -2800
12120000000 12,120,000,000تومان

فروش

زمین: 303 متر
زمین شمال سیسنگان شالیزار-2799
5,535,000,000تومان
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شمال سیسنگان چلندر-2796
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 180 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان کهنه سرا-2795
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 190 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2793
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
1 2 14