زمین شمال نوشهر چلندر-2831
5,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2829
10,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2828
7,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2827
13,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2825
5,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر لتینگان-2824
8,300,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر چلندر-2823
2,200,000,000تومان

فروش

زمین شمال سیسنگان صلاح الدین کلا-2820
2,349,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر بندپی-2819
9,405,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر انارور-2818
4,250,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلندر-2817
15,600,000,000تومان

فروش

زمین: 1200 متر
زمین شمال نوشهر نخ شمال-2811
5,859,000,000تومان

فروش

زمین شمال ونوش نارنج بن-2807
15,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلک کیسی- 2803
4,550,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلک -2800
12120000000 12,120,000,000تومان

فروش

زمین: 303 متر
زمین شمال سیسنگان شالیزار-2799
5,535,000,000تومان
زمین شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2792
15,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر علویکلا-2786
11,000,000,000تومان

فروش

زمین  شمال سیسنگان سیاهرود-2784
18,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال نوشهر نخ شمال-2783
17,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال ونوش بازیارکلا-2781
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

زمین شمال رویان سیاه رود-2779
6,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال رویان ونوش-2777
16,500,000,000تومان

فروش

زمین شمال سیسنگان سیاه رود-2774
15,000,000,000تومان

فروش

زمین شمال سیسنگان دزدک-2758
3,600,000,000تومان

فروش

زمین شهرکی شمال ونوش-2755
2,850,000,000تومان

فروش

زمین شمال ونوش خضرتیره-2752
6,200,000,000تومان

فروش

زمین شمال سیسنگان نارنج بن-2748
7,520,000,000تومان

فروش

زمین شمال چلندر ملکار-2746
3,575,000,000تومان

فروش

زمین شمال سیسنگان مزگاه-2745
6,360,000,000تومان

فروش

1 2 8