ویلا شمال نوشهر چلندر-2832
2,600,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال سیسنگان علی آباد-2810
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 390 متر
ویلا شمال رویان نارنج بن-2806
5,000,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2793
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2791
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2790
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال نوشهر شهرکی چلک-2787
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 200 متر
ویلا شمال رویان سیاه رود-2780
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 290 متر
زمین: 305 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2776
800,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2775
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2773
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان سیاه رود-2772
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر دزدک-2771
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 537 متر
ویلا شمال شهرکی وازیوار-2729
4,500,000,000تومان

فروش

بنا: 170 متر
زمین: 200 متر
ویلا شهرکی شمال-2726
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 230 متر
زمین: 274 متر
ویلا شمال نوشهر نجارده-2723
5,500,000,000تومان

فروش

بنا: 200 متر
زمین: 250 متر
ویلا مدرن شمال-2712
8,800,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 345 متر
ویلا شمال رویان-2706
1,800,000,000تومان

فروش

بنا: 120 متر
زمین: 220 متر
ویلا شمال سیسنگان-2702
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال-2698
3,800,000,000تومان

فروش

بنا: 150 متر
زمین: 250 متر
ویلا شهرکی شمال-2695
16,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 516 متر
ویلا شمال سیسنگان-2683
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 280 متر
ویلا باغ شمال-2680
21,490,000,000تومان

فروش

بنا: 280 متر
زمین: 1535 متر
ویلا شمال ونوش-2674
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال سیسنگان-2662
10,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 750 متر
ویلا شمال -2660
4,800,000,000تومان

فروش

بنا: 160 متر
زمین: 330 متر
ویلا شمال سیسنگان-2656
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 220 متر
زمین: 240 متر
ویلا شمال نوشهر-2649
18,000,000,000تومان

فروش

بنا: 700 متر
زمین: 850 متر
ویلا شمال انارور-2646
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال انارور-2645
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
1 2 6