ویلا شمال چلک ریاست جمهوری-2801
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر نخ شمال-2797
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 600 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاهرود-2793
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا شهرکی شمال سیسنگان سیاهرود-2791
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2775
13,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 540 متر
ویلا شمال سیسنگان وازیوار-2773
9,000,000,000تومان

فروش

بنا: 370 متر
زمین: 380 متر
ویلا مدرن شمال سیسنگان سیاه رود-2772
23,000,000,000تومان

فروش

بنا: 550 متر
زمین: 500 متر
ویلا شمال نوشهر دزدک-2771
9,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 537 متر
ویلا شمال نوشهر مزدگاه-2770
7,500,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال سیسنگان سیاه رود-2768
20,000,000,000تومان

فروش

بنا: 450 متر
زمین: 650 متر
ویلا ساحلی شمال چلندر-2763
75,000,000,000تومان

فروش

بنا: 800 متر
زمین: 1850 متر
ویلا ساحلی شمال وازیوار-2761
55,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 800 متر
ویلا مدرن شمال-2712
8,800,000,000تومان

فروش

بنا: 270 متر
زمین: 345 متر
ویلا شمال سیسنگان-2702
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال ونوش-2693
12,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 330 متر
ویلا مدرن شمال-2689
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 520 متر
زمین: 420 متر
ویلا مدرن شمال-2688
15,000,000,000تومان

فروش

بنا: 580 متر
زمین: 440 متر
ویلا شمال سیسنگان-2683
6,500,000,000تومان

فروش

بنا: 250 متر
زمین: 280 متر
ویلا شمال-2682
17,000,000,000تومان

فروش

بنا: 350 متر
زمین: 430 متر
ویلا شمال ونوش-2681
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 320 متر
زمین: 380 متر
ویلا استخردار شمال-2667
25,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 70 متر
ویلا شمال-2648
4,200,000,000تومان

فروش

بنا: 100 متر
زمین: 250 متر
ویلا شمال انارور-2646
8,500,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال انارور-2645
8,000,000,000تومان

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 300 متر
ویلا شمال-2641
50,000,000,000تومان

فروش

بنا: 600 متر
زمین: 1000 متر
ویلا مدرن شمال-2638
14,000,000,000تومان

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 340 متر
ویلا شهرکی شمال-2630
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 400 متر
زمین: 520 متر
ویلا شمال-2625
6,000,000,000تومان

فروش

بنا: 260 متر
زمین: 270 متر
ویلا شمال ونوش-2622
7,000,000,000تومان

فروش

بنا: 330 متر
زمین: 350 متر
ویلا شمال نوشهر-2616
برای قیمت تماس بگیرید

فروش

بنا: 300 متر
زمین: 500 متر
1 2 8